fbpx

Pedagogisk grundsyn

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där"

Nyckeln till att kunna hjälpa en annan människa är kunskap och nyfikenhet. I vårt arbete möter vi människor med många styrkor men som ibland även har utmaningar i förmågor utifrån olika funktionsnedsättningar. Varje människa är unik. Därför måste vi vara nyfikna och samla kunskap för att förstå dem vi är till för. Dessa kunskaper hjälper oss att göra skillnad. Om vi ska kunna leva upp till vår vision om att ”göra just denna dag bättre än gårdagen” behöver vi ha dessa kunskaper samlade.

Vår påverkan på våra boendes möjligheter att uppleva en bättre dag är oerhört stor och med detta följer också ett stort ansvar. Därför genomgår samtliga medarbetare hos Fideli inklusive ledning och styrelse en internutbildning samt deltager i handledning.

Både internutbildning och handledning utgår från de senaste rönen och beprövad erfarenhet samt evidens. Vår pedagogik utgår bland annat från det salutogena förhållningssättet. Att varje dag verka för att skapa bästa förutsättningar att uppleva begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.

Inom Fideli Omsorg tar vårt bemötande sin utgångspunkt i det Lågaffektiva Förhållningssättet med dessa grundprinciper enligt följande:

Den som tar ansvar kan påverka. Har vi inte rätt metod försöker vi tyvärr ofta bli av med ansvaret på dem vi är till för och som minst av alla kan bära ansvar. Därför är det viktigt att vi tar ansvaret.

Kontroll över sig själv för att kunna samarbeta och lämna kontroll till andra. Ambitionen måste vara att personen det handlar om har kontrollen över sig själv vilket ställer krav på oss att snabbast möjligt ge förutsättningar att uppnå självkontroll genom vårt bemötande och metoder.

Relation är självklart viktigt men om metoden är bra kan vem som helst arbeta rätt. Metod som skapar tillit och trygghet ger förutsättningar för att uppleva kontroll och våga lämna kontroll till andra som tar ansvar.

Affekt smittar – vi känner av varandras känslor. Därför tänker vi alltid  på hur vi uttrycker oss, låter, placerar oss och rör oss i syfte att minska känslointensitet i arbetet med dem vi är till för.

Därtill kopplat använder vi oss av nivåanpassad Tydliggörande Pedagogik i syfte att skapa begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Alla människor behöver sin vardag och miljö få svar på grudläggande strukturella frågor som:

När?           Var?           Hur?           Vad?           Med vem?           Hur länge?           Vad gör jag sen? 

Svaren på dessa frågor kan vi på olika vis tydliggöra i en människas vardag och miljö. Lyckas vi med det kommer dem vi är till för högst sannolikt uppleva en betydligt högre grad av delaktighet och självständighet.

Då tror vi att vi också har lyckats göra just denna dagen bättre än gårdagen.